teamtraining voor zelfsturende teams

Trainingsaanbod voor zelfsturende jeugd- / wijkteams

Achtergrond
In het kader van de transitie in de jeugdzorg worden op dit moment in heel Nederland multidisciplinaire jeud- en wijkteams opgericht. Deze teams worden gevormd door professionals die verbonden zijn aan organisaties die zich bezig houden met gezins- en opvoedondersteuning. De teams zullen op een vernieuwende manier moeten gaan opereren en zullen de belangen van de cliënt en het betreffende gezin, zoals dat met nadruk van een dergelijk team wordt gevraagd, daadwerkelijk centraal moeten stellen.

 

Relevante thema’s bij training en begeleiding
lif communicatietrainingen ontwikkelde een trainings- en begeleidingsaanbod gebaseerd op de gedachte dat de volgende thema’s in dit kader relevant zijn:

 

1. Zicht op succes- en faalfactoren bij het werken met zelfsturende teams jeugd- / wijkteams
Het is belangrijk dat professionals die werken in het zelfsturend team weten wat de succes- en faalfactoren van dergelijke teams zijn. Met deze kennis kunnen zij regelmatig kritisch evalueren of de voorwaarden om effectief te kunnen werken ook in voldoende mate aanwezig zijn en kunnen zij formuleren wat er nodig is om toekomstig effectief werken te kunnen waarborgen.

 

2. Het samen creëren van een effectieve overleg- en werkwijze die past bij het team
Belangrijk doel van het oprichten van het team is dat het team optimaal gebruik gaat maken van de verschillende competenties van de teamleden, om zo een daadwerkelijk op de cliënt gericht aanbod te formuleren. Teamleden kunnen zich niet meer beroepen op de zekerheden, routines en vaste werkwijzen die het werken in de eigen organisatie met zich meebrachten. Omdat het belangrijk is dat de manier van werken echt past bij het team en ook wordt gedragen door de teamleden is het effectief wanneer de teamleden zelf vaststellen wat zij een effectieve manier van werken vinden. Om dit te kunnen doen zullen de teamleden worden begeleid in het zelf ontwerpen van een overlegmodel dat zij kunnen gebruiken om effectief te overleggen over aanmeldingen.
Het is belangrijk dat teamleden bij het samenwerken voldoende tijd nemen en de competenties hebben om creativiteit te genereren en zo verschillende kwalitatief goede alternatieven schetsen. Wanneer er voldoende goede voorstellen zijn geformuleerd, zullen de teamleden in staat moeten zijn om gezamenlijk de voor- en nadelen van de alternatieven kritisch af te wegen en een besluit te nemen.

 

3. Het ontwikkelen van een effectieve teamcultuur
Het functioneren in het jeugdteam zal voor de leden uitdagend zijn. Het gaat om nieuwe teams waarin de werkwijzen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Het gaat bovendien om zelfsturende teams waar de teamleden in onderlinge samenwerking coördinerende taken zullen moeten verrichten. Rond het team ligt een krachtenveld waarin veel verschillende belangen een rol spelen. De teamleden zullen zich individueel en gezamenlijk krachtig moeten voelen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Om teamleden krachtig te kunnen laten functioneren zullen zij zich binnen het team veilig en geaccepteerd moeten voelen. De training en begeleiding van de teams zal het proces van teamvorming ondersteunen.

 

4. Bij het ontwikkelen van een effectieve teamcultuur is ook aandacht nodig voor de bijzondere positie waarin teamleden verkeren, doordat zij enerzijds zijn verbonden aan het team en anderzijds aan de organisatie waar zij voor werken. Effectief omgaan met loyaliteit is hierbij een uitdaging.

 

5. Transparant werken en verantwoording kunnen afleggen
Nu het werk in de jeugdzorg door de gemeenten gaat worden gefinancierd, die veel dichter bij het team èn bij de cliënt en het betrokken gezin staan, zullen de professionals in de jeugdteams veel meer dan voorheen worden gevraagd transparant te werken en verantwoording af te leggen voor gemaakte keuzen. Belangrijke competentie is om op een professionele manier verantwoording te kunnen afleggen zonder ‘in de verdediging’ te gaan.

 

6. Effectief omgaan met het krachtenveld rond het team en de noodzaak tot onderhandelend communiceren
De professionals in het team worden geconfronteerd met een complex krachtenveld dat invloed uitoefent op het team en op henzelf als individueel teamlid. Om effectief met deze situatie te kunnen omgaan moeten teamleden in staat zijn om met voldoende afstand het krachtenveld om en in het team te kunnen analyseren èn te kunnen benoemen welke belangen in het krachtenveld een rol spelen. Om effectief met de verschillende belangen te kunnen omgaan zullen teamleden onderscheid moeten kunnen maken tussen de vaardigheden ‘overtuigen’ en ‘onderhandelend communiceren’. Op basis van hun analyse van de situatie zullen zij een besluit moeten kunnen nemen over wat effectief gedrag is. Wanneer er sprake is van verschillende belangen tussen henzelf en hun gesprekpartner zullen zij in staat moeten zijn om onderhandelend te communiceren.

 

Trainings- en begeleidingsaanbod om teams een goede start te geven
lif communicatietrainingen ondersteunt teams in hun opstartfase enkele maanden met training en begeleiding in de volgende vorm:

 

1. Een startbijeenkomst voor het team
Doel:
Startbijeenkomst waarbij de teamleden en ook de direct betrokkenen die geen deel uitmaken van het team, aanwezig zijn. In deze bijeenkomst staat het thema ‘succes en faalfactoren bij het werken in zelfsturende teams centraal’.
Resultaat van de bijeenkomst is dat teamleden:
weten wat de verwachting ten aanzien van het werk van de teams precies is;
weten wat algemene succes- en faalfactoren zijn bij het werken in zelfsturende teams;
weten wat er ten aanzien van de werkwijze in hun team al duidelijk is;
weten wat de ruimte van het team is om de eigen werkwijze verder te ontwikkelen;
met plezier naar het werken in het team uitkijken;
zich geïnspireerd voelen om na te denken over hoe zij in de teams op een creatieve manier tot een vernieuwende aanpak kunnen komen.
Werkwijze:
Korte presentaties en gespreksrondes over het doel van het team, de werkwijze van het team en de ruimte die het team heeft om de eigen werkwijze verder vorm te geven.

Aan het einde van de bijeenkomst worden teamleden zich door een opdracht bewust van het belang van creativiteit om effectief te kunnen werken in de nieuwe teams.
Sfeerbepaling van de startbijeenkomst: open, helder, enthousiast, creatief, dynamisch en inspirerend.

 

2. Training voor het team
Het team krijgt 5 dagdelen training aangeboden. Deze dagdelen worden met het eigen team gevolgd.
Ieder dagdeel staat er één thema centraal:
dagdeel 1 en 2: het samen creëren van een effectieve overleg- en werkwijze die past bij het team;
dagdeel 3: het ontwikkelen van een effectieve teamcultuur;
dagdeel 4 en 5: het effectief omgaan met het krachtenveld rond het team en de noodzaak tot onderhandelend communiceren.
De deelnemers ontvangen voor de training een trainingsprogramma waarin voor ieder dagdeel de leerdoelen staan geformuleerd. Een trainingsdagdeel duurt 3,5 uur.

 

3. Begeleiding die het team naar behoefte in kan vullen
Na de training krijgt het team 2 dagdelen begeleiding van 3 uur aangeboden. In één van deze dagdelen komt het thema ‘transparant werken en verantwoording afleggen’ aan de orde, aan de hand van de ervaringen die het team hiermee opgedaan heeft.
De team geeft verder zelf aan wat zij in de begeleidingsbijeenkomsten aan de orde willen laten komen.

 

Kosten training
De prijs voor de uitvoering van een traject bedraagt € 2.500
Dit bedrag is exclusief reiskosten van de trainer en inclusief:
inhoudelijke voorbereiding van de startbijeenkomsten;
voorzitterschap van de startbijeenkomsten;
5 dagdelen training;
2 dagdelen begeleiding om de transfer van het geleerde naar de praktijk te waarborgen;
trainingsmateriaal.

Op basis van de regeling BTW-vrijstelling beroepsonderwijs brengt lif communicatietrainingen geen BTW in rekening.

Teamtraining effectief samenwerken voor zelfsturende zorgteams

Deze training levert teamleden van (beginnende) zelfsturende / zelfstandige teams de vaardigheden om effectief met elkaar te communiceren en samen te werken. De training duurt 5 of 6 dagen verspreid over verschillende maanden. In het kader van de training worden verschillende praktijkopdrachten gemaakt.

Resultaat van de training is dat de teamleden in staat zijn:

  • het functioneren van hun team te evalueren en te benoemen wat de leerpunten van het team zin;
  • met behulp van het Kernkwadrant individuele effectieve en niet effectieve kanten en individuele leerpunten te benoemen;
  • aan te geven hoe zij binnen het team blijven leren en aan te geven welke situaties en welke collega’s zij hierbij gebruiken;
  • de individuele kwaliteiten en leerpunten te koppelen aan de teamtaken die (op tijdelijke basis) in het team vervuld moeten worden;
  • gezamenlijk doelen voor hun team te functioneren;
  • effectief en oplossingsgericht met elkaar te vergaderen als team;
  • vraaggericht te werken waarbij teamleden actief op zoek gaan naar de wensen van de zorgvragers en het team actief zoekt naar mogelijkheden om aan de wensen van de zorgvragers te voldoen;
  • effectief en oplossingsgericht met elkaar te overleggen als teamleden.