trainingen voor pedagogisch medewerkers over communicatie met ouders

Kort & krachtig
De hier beschreven trainingen duren 3 uur. Dit wil zeggen dat de beschreven leerdoelen voor een gemiddeld team in 3 uur te behalen zijn.
Het definitieve programma wordt na overleg met de opdrachtgever gemaakt.

 

 


De ouder te gast op de groep

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • de ouder hartelijk te ontvangen en zich op zijn gemak te laten voelen;
 • zich aan de ouder voor te stellen op een manier die ervoor zorgt dat de ouder vertrouwen in haar stelt;
 • met ouders te bespreken welke informatie zij bij de overdracht specifiek belangrijk vinden om van de pm’ers te krijgen;
 • een voor ouders boeiend overdrachtsgesprek te houden waarin de pm’er specifieke en concrete informatie over het kind geeft waarbij zij erop let altijd ook iets leuks en positiefs over het kind te vertellen;
 • bewust met ouders te communiceren en zich daarbij doelen te stellen (‘waarom vertel ik iets aan de ouder, wat is de zin ervan?’).

Ouders goed ontvangen tijdens drukke haal- en brengsituaties

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • leiding te geven aan drukke haal- en breng situaties;
 • ervoor te zorgen dat alle ouders zich bij haal en breng gesprekken ‘gezien voelen’ en zich op hun gemak voelen;
 • een leuk en goed overdrachtsgesprek met ouders te houden waarbij zij ook in staat is een gesprek op een prettige manier, tijdig, af te ronden;
 • ook goede overdrachtinformatie te geven aan een ouder wanneer het gaat om een kind dat die dag bij een collega pm’er is geweest;
 • aan te geven wat ‘effectief status-gedrag’ is en effectief status-gedrag bij het omgaan met chaotische situaties te laten zien;
 • aan te geven hoe haar manier van optreden en communiceren op ouders overkomt.

Een zinvol (jaarlijks) oudergesprek voeren

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • in dagelijkse contacten bewust met ouders te communiceren en aan te geven met welk doel zij iets wel of niet aan ouders vertelt;
 • een positief of ‘verbeterpunt’ effectief te bespreken door de ouder op een neutrale en verbeeldende wijze voorbeelden te geven van het gedrag van het kind;
 • aan te geven waarom gedrag of een bepaalde ontwikkeling van een kind volgens haar zo positief is of aan te geven waarom het goed is om aan een ‘verbeterpunt’ aandacht te gaan besteden;
 • effectief te reageren op reacties van ouders waaruit blijkt dat zij de boodschap van de pm’er (nog) niet zonder meer willen of kunnen accepteren;
 • met ouders voorstellen te bespreken die het kind kunnen helpen in zijn ontwikkeling of welbevinden.

Effectief leiding aan het oudergesprek geven

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • het oudergesprek op hoofdpunten, los van de ingevulde observatieformulieren, te voeren;
 • te bepalen welke opvallende punten ten aanzien van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in het gesprek aan de orde behoren te komen;
 • een goede gespreksintroductie te formuleren waarin zij vertelt wat het doel, de structuur en de duur van het gesprek is;
 • het gesprek echt te leiden ook wanneer de ouder afwijkt van de gespreksstructuur;
 • het gesprek prettig en effectief af te ronden;
 • het gesprek met een effectieve zelfbewustheid te voeren.

Het bieden van opvoedingsondersteuning aan de ouder

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • aan te geven welk opvallend gedrag zij bij het kind ziet waar zij graag samen met de ouder extra aandacht aan zou willen besteden;
 • met de ouder te bespreken of de ouder het prettig vindt om met de pm’er hierover verder te praten;
 • te onderzoeken waar de ouder zelf ‘last’ van heeft of graag een oplossing voor zou vinden;
 • open vragen te stellen en te onderzoeken hoe de ouder zelf het kind tegemoet treedt;
 • de ouder, wanneer die daar prijs op stelt, tips en adviezen te geven.

Omgaan met ouders met een klacht of met boze of ongeruste ouders

Resultaat van de training is dat pedagogisch medewerker in staat is:

 • onderscheid te maken tussen het hebben van begrip voor de emoties van een ouder en het ingaan op de wensen van de ouder;
 • samenvattingen op inhoud- en emotieniveau te maken;
 • begrip voor de situatie en de visie van de ouder te hebben en te tonen;
 • aan te geven waarom de ouder zich begrepen moet voelen voordat zij verder kan gaan met de inhoud van het gesprek;
 • de eigen boodschap aan de ouder op een vriendelijke en duidelijke manier voor het voetlicht te brengen;
 • samen met de ouder na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn;
 • het gesprek met effectief status-gedrag (niet te hoog en niet te laag) te voeren.

Omgaan met ouders die zich niet aan de regels of het beleid van de organisatie willen of kunnen houden

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 •  een heldere en vriendelijke boodschap voor ouders te formuleren op basis van het beleid van de organisatie;
 • uit te leggen waarom de organisatie voor dit beleid of deze regels heeft gekozen;
 • waar dat kan met ouders mee te denken over wat er wel mogelijk is;
 • het gesprek met effectief status-gedrag (niet te hoog en niet te laag) te voeren.

Een lastige boodschap over de ontwikkeling of het welbevinden van het kind met een ouder bespreken

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • gedrag van het kind verbeeldend en neutraal voor ouders te omschrijven;
 • aan te geven waarom zij het belangrijk vindt om samen met de ouders hier aandacht aan te besteden;
 • om te gaan met weerstand van ouders in het gesprek;
 • aan ouders voorstellen voor mogelijke oplossingen te doen ook wanneer dat gaat om het inschakelen van professionele hulp van buiten de eigen groep en het dagverblijf;
 • het gesprek met effectief status-gedrag (niet te hoog en niet te laag) te voeren.

De ouder als klant; hoe praat ik als pedagogisch medewerker met ouders over de kwaliteit die we bieden

Resultaat van de training is dat de pedagogisch medewerker in staat is:

 • ouders zelfbewust en vriendelijk uit te nodigen voor een ‘tevredenheidsgesprek’;
 • de ouder met een open houding te vragen punten te benoemen waar hij heel tevreden over is;
 • de ouder met een open houding te vragen punten te benoemen die nog voor verbetering vatbaar zijn;
 • de reactie van de ouder goed samen te vatten en wanneer nodig in staat is begrip voor de ouder te tonen;
 • aan te geven wat zij met de reactie van de ouder zal doen;
 • met haar leidinggevende te bespreken wat de belangrijkste punten uit het gesprek zijn;
 • bij de ouder terug te komen op het gesprek naar aanleiding van de uitkomsten van het gesprek dat ze zelf voerde met haar leidinggevende.