trainingen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandling èn over professionele omgang met de seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag van kinderen

Kort & krachtig
De hier beschreven trainingen duren 3 uur. Dit wil zeggen dat de beschreven leerdoelen voor een gemiddeld team in 3 uur te behalen zijn.
Het definitieve programma wordt na overleg met de opdrachtgever gemaakt.

 

 

Training 1: Wat behoort bij de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen, wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe praat je hier professioneel met elkaar en met ouders over?

Voor pm’ers is het niet altijd even gemakkelijk om seksueel gedrag van kinderen goed te beoordelen. Hoort het erbij wanneer jonge kinderen veel masturberen op het dagverblijf? Hoe beoordelen we ‘doktertje spelen’ en hoe gaan we dan om met kinderen die elkaar in de poppenhoek uitkleden? Hoe gaan we op de BSO om met een jongen van 12 die ‘voor de grap’ masturbeert waar ander jongens bijzijn?

Het is voor pm’ers belangrijk om handvatten te hebben om dit soort gedrag van kinderen en jongeren goed te beoordelen. Om een passende pedagogische reactie op het gedrag te kunnen geven en er goed met ouders over te kunnen praten. En ook, en dat is even belangrijk, om vast te stellen of het om gedrag gaat dat wellicht niet bij de leeftijd van het kind hoort. Want wanneer een kind seksueel gedrag laat zien dat niet bij zijn of haar leeftijd past kàn dit een aanwijzing zijn voor seksueel misbruik van het kind en is het belangrijk om hier dan alert en adequaat op te reageren.

Resultaat van de training is dat de pm’er in staat is:

 • seksueel gedrag van kinderen en jongeren juist in te schatten en daarmee te beoordelen of het om gezond gedrag of om grensoverschrijdend gedrag gaat;
 • seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen/jongeren bespreekbaar te maken en een aangepaste pedagogische reactie te geven;
 • op een professionele manier met elkaar en met ouders over gezond en over grensoverschrijdend gedrag te praten.

Werkwijze:

In de training wordt aan de hand van het Vlaggensysteem kennis overgedragen en ontwikkelen deelnemers vaardigheden door te werken oefeningen en casussen uit hun eigen praktijk. Het Vlaggensysteem is in 2009 ontwikkelt door het het Vlaamse Sensoa in samenwerking met het Nederlandse instituut Movisie. Het is een heel goed onderbouwde methodiek die door steeds meer professionals die met kinderen werken wordt gebruikt. lif communicatietrainingen heeft een licentie om trainingen over werken met het Vlaggensysteem te geven.

Training 2: Werk professioneel aan een open aanspreekcultuur met het formuleren van een eigen gedragscode ‘omgaan met seksuele ontwikkeling, seksueel gedrag en de behoefte aan intimiteit van kinderen’

Wanneer een organisatie een meer open aanspreekcultuur wil creëren dan legt deze training hiervoor een effectieve basis. In deze training ontwikkelen pm’ers, samen met hun leidinggevende, een gedragscode voor hun eigen locatie of organisatie. Deze training heeft dus behalve een leereffect ook een concreet product; de geformuleerde gedragscode. Deze gedragscode is ook voor (nieuwe) ouders een tastbaar bewijs van de professionele manier van werken van de organisatie.

Resultaat van de training is dat de pm’er:

 •  de gedragscode heel goed kent en met plezier volgens de gedragscode werkt;
 • professioneel en ontspannen met collega’s en ouders communiceert over seksueel gedrag, seksuele ontwikkeling en intimiteit.

Werkwijze:

In de training stellen pm’ers en hun leidinggevende samen vast volgens welke gedragscode zij willen werken. In de training krijgt de groep dilemma’s voorgelegd en wordt de groep begeleid bij het maken van keuzes. Deze keuzes zijn de bouwstenen voor een gedragscode die door alle teamleden wordt gedragen. Thema’s die in de gedragscode kunnen worden opgenomen zijn onder meer: woordgebruik door pm’ers en kinderen, de omgang met vragen van kinderen over seksualiteit, praten over het privé leven van pm’ers op het gebied van seksualiteit, opmerkingen van kinderen over hun ouders en seksualiteit, kinderen die ‘doktertje’ met elkaar spelen, afscheid nemen van kinderen, benaming van geslachtsdelen en kleding bij het buitenspelen als het warm is. U kunt zelf thema’s die u belangrijk vindt toevoegen.

Training 3: Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Resultaat van de training is dat de pm’er in staat is:

 •  het doel en de stappen van meldcode te benoemen;
 • professioneel informatie te delen met andere betrokkenen;
 • te benoemen wat de betrokken ketenpartners zijn en aan te geven wat hun rol is;
 • samen te werken met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk geweld.

Training 4: In het kader van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opvallende signalen bespreken met ouders

De meldcode vraagt van pm’ers om het gesprek met ouders aan te gaan wanneer zij bij een kind signalen van geweld in het gezin of van verwaarlozing zien. Omdat het voor pm’ers een grote stap is om dit daadwerkelijk te doen is het belangrijk dat zij precies weten hoe zij een dergelijk gesprek moeten voorbereiden en kunnen voeren.

Resultaat van de training is dat de pm’er in staat is:

 • een goed gespreksintroductie te houden waarin doel en vorm van het gesprek helder wordt voor de ouder(s);
 • neutraal en concreet signalen, die mogelijk kunnen wijzen op kindermishandeling of verwaarlozing, te formuleren;
 • hun zorg uit te spreken en deze zorg met ouders te delen;
 • ouders te laten reageren op de signalen die zij benoemt en de reactie van de ouder samen te vatten;
 • het gesprek af te sluiten door met de ouder afspraken te maken of de ouder te informeren over verder verloop.

Werkwijze:

In de trainingen oefenen pm’ers met behulp van casussen en een gesprekschecklist in het voeren van het gesprek. Het is mogelijk in de training te werken met een trainingsacteur.