managementtrainingen voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties

 

 


Leidinggeven aan het team: voorbeeldgedrag, coaching, aansturing en het ontwikkelen van een lerend team

Doelgroep: (beginnende) leidinggevende op operationeel niveau
In deze training ontwikkelen beginnende managers de houding en de vaardigheden die zij nodig hebben om een team tot bloei te laten komen.  De training is er enerzijds opgericht de leidinggevenden met vaardigheden uit te rusten waarmee zij uitstekend voorbeeldgedrag ten aanzien van de communicatie met ouders en collega’s kunnen laten zien.  Anderzijds ontwikkelt de training een effectieve houding en vaardigheden om coachend en aansturend/corrigerend op te kunnen treden.

De training duurt 5 of 6 dagen verspreid over verschillende maanden. In het kader van de training worden verschillende praktijkopdrachten gemaakt.
Resultaat van de training is dat de leidinggevende:

 • het Kernkwadrant kan gebruiken om de eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten en allergieën te benoemen;
 • het Kernkwadrant kan gebruiken om teamleden te begeleiden bij het onderzoeken van hun eigen en elkaars kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten en allergieën;
 • overleggen op een effectieve manier kan voorbereiden en op een effectieve en inspirerende manier kan leiden;
 • een heldere en vriendelijke boodschap voor ouders kan verwoorden over de ontwikkeling of het welbevinden van het kind;
 • een heldere en vriendelijke boodschap voor ouders kan verwoorden over het beleid van de organisatie;
 • effectief om kan gaan met klachten, boosheid of ongerustheid van ouders;
 • een ‘slecht nieuws’ gesprek met ouders kan voeren;
 • een visie kan verwoorden over hoe pm’ers een effectief oudergesprek voeren;
 • zelf een uitstekend oudergesprek kan voeren waarbij zij een voorbeeld voor de teamleden kan zijn;
 • voorwaarden tot stand kan brengen om als teamleden inspirerend samen te werken;
 • teamleden effectief feedback kan geven;
 • leerdoelen voor het team kan benoemen;
 • een teamcoachingsactiviteit kan voorbereiden en kan uitvoeren;
 • een sfeer in het team kan creëren waarin het team zich als ‘lerend team’ kan ontwikkelen;
 • aan kan geven wat het verschil is tussen coachend en aansturend gedrag;
 • op een congruente manier coachend en aansturend gedrag kan laten zien;
 • kan benoemen in welke situatie meer coachend of meer aansturend/corrigerend gedrag effectief zal zijn;
 • een effectief functioneringsgesprek kan voeren;
 • een corrigerend of coachingsgesprek kan voeren met een teamlid.

Onderhandelend communiceren in de top van de organisatie; stevig opkomen voor je belangen als manager en tegelijkertijd investeren in de relatie met je gesprekspartner

Deze training is ontwikkeld voor managers van grotere organisaties die in de top van hun eigen organisatie effectief met elkaar willen communiceren.  Doel is dat collega managers stevig met elkaar kunnen discussiëren en onderhandelen en dat zij tegelijkertijd in staat zijn oplossingen te formuleren en afspraken te maken die recht doen aan de verschillende belangen die in de organisatie een rol spelen èn dat zij staat zijn een goede relatie met hun gesprekpartner te bevorderen.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • helder en stevig kan formuleren wat zijn of haar belangen zijn onder meer gezien de positie die hij of zij inneemt;
 • kan onderzoeken welke belangen voor collega managers belangrijk zijn;
 • onderhandelingsgesprekken kan voeren volgens de ‘win-win’ methode waarbij oplossingen gezocht worden die de verschillende belangen zoveel mogelijk recht doen;
 • effectief status gedrag (niet te hoog en niet te laag) laat zien.

Geïnspireerd leiden van overleggen

Het leiden van een overleg is een soms niet gemakkelijke maar altijd belangrijk taak. Na een vlot en fijn overleg gaan teamleden met enthousiasme en energie aan de slag en weten ze ook goed aan welk doel zij op welke manier werken. In deze training leren managers hoe zij hun vergaderingen en overleggen effectief en efficiënt voorbereiden en leiden.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • een effectieve en uitnodigende vergaderagenda kan maken;
 • weet hoe de vaste agendapunten snel en effectief behandeld worden;
 • weet met welk vergaderdoel een punt op de agenda staat (informatief, meningsvormend of besluitvormend);
 • in staat is de informatieve, meningsvormende en besluitvormende fase te gebruiken om een onderwerp effectief en efficiënt te bespreken;
 • in staat is deelnemers aan de vergadering op een vriendelijke en duidelijke manier aan te sturen;
 • effectief om kan gaan met kritische of boze deelnemers aan de vergadering;
 • correcte samenvattingen kan maken die ervoor zorgen dat de vergadering met vaart voortgezet kan worden;
 • ervoor zorgt dat er in de vergadering heldere besluiten worden genomen.

Het als manager zelf coachen en trainen van teams

Veel managers vinden het fijn om zelf een teamcoachingsactiviteit voor hun team uit te kunnen voeren. In deze training leren managers hoe je een teamcoaching voorbereidt en uitvoert.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • leerdoelen kan formuleren;
 • verschillende werkvormen kent en weet voor welke doelen deze werkvormen inzetbaar zijn;
 • nieuwe werkvormen kan ontwikkelen;
 • weet hoe een programma met leerdoelen bij deelnemers geïntroduceerd kan worden;
 • het principe van afstemmen en leiden kan gebruiken om optimaal contact te maken;
 • weet hoe weerstanden in een training of coaching voorkomen kunnen worden;
 • een oefening kan introduceren en kan nabespreken;
 • effectief om kan gaan met lastige situaties tijdens een coaching of training.

Het voeren van inspirerende functioneringsgesprekken

In deze training leren managers hoe zij hun functioneringsgesprekken effectief voorbereiden en voeren.
Resultaat van de training is dat de manager:

 • specifiek en concreet, met voorbeelden ondersteund, kan formuleren wat de medewerker al erg goed doet of waar de medewerker zich goed in ontwikkeld heeft;
 • specifiek en concreet, met voorbeelden ondersteund, kan formuleren wat de medewerker verder moet ontwikkelen;
 • kan onderzoeken of de medewerker er zelf voor open staat om zich op de genoemde punten te ontwikkelen;
 • weet hoe zij effectief op de houding van de medewerker kan reageren;
 • weet hoe zij bij een ongemotiveerde medeweker eisen kan stellen en druk kan uitoefenen;
 • weet hoe zij bij een gemotiveerde medewerker coaching en ondersteuning kan bieden;
 • in staat is het gesprek af te sluiten door het samen te vatten en concrete afspraken vast te leggen.

Strategie en onderhandelingsvaardigheden om effectief invloed uit te oefenen

Deze training helpt managers die op strategisch niveau in de organisatie opereren bewust strategisch te opereren.
Resultaat van de training is dat de deelnemer:

 • strategische doelen kan formuleren;
 • een krachtenveld analyse kan maken;
 • samenwerking, onderhandelen, overtuigen en druk uitoefenen kan onderscheiden als verschillende vormen van strategisch gedrag;
 • kan analyseren welk soort gedrag in welke situatie effectief kan zijn;
 • deze vormen van strategisch gedrag op een congruente manier kan inzetten;
 • een onderhandelingsgesprek kan voorbereiden;
 • weet wat ‘hard ten opzichte van het belang’ en ‘zacht ten opzichte van de relatie’ is;
 • op een gestructureerde manier een onderhandelingsgesprek kan voeren;
 • weet wat het verschil is tussen integratief en distributief onderhandelen;
 • belangen en standpunten kan onderscheiden;
 • effectief statusgedrag kan vertonen (niet te ‘hoog’ en niet te ‘laag’) dat past bij de situatie.