algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lif communicatietrainingen

 

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met de lif communicatietrainingen gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Omvang verplichtingen
2.1 Met lif communicatietrainingen gesloten overeenkomsten leiden voor lif communicatietrainingen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij lif communicatietrainingen gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van lif communicatietrainingen verlangd kan worden.

 

2.2 Als lif communicatietrainingen voor de uitvoering van een met de lif communicatietrainingen gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de lif communicatietrainingen gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

 

2.3 Voor zover lif communicatietrainingen voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is lif communicatietrainingen uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

Plaatsing/toelating
3.1 Door lif communicatietrainingen aangeboden opleidingen met open inschrijving vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

 

3.2 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van lif communicatietrainingen, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

 

Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Trainingen met open inschrijving
 4.1.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 50,- annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Bij tijdige annulering vindt restitutie binnen 1 week plaats.

 

Maatwerk
4.1.2 Annuleren of verplaatsen van maatwerk trainingsdagen is niet mogelijk.

 

Beëindiging
4.1.3 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Bedenktijd van tenminste 14 dagen

4.1.4 De opdrachtgever heeft tot 14 kalenderdagen na sluiting van de overeenkomst bedenktijd om af te zien van het contract.

 

Betaling
5.1 Alle door lif communicatietrainingen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn op rekeningnummer NL 80 RABO 0393 876233. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 

5.2 Als van lif communicatietrainingen meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan lif communicatietrainingen voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

 

Uitspanning
6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Intellectueel eigendom en vertrouwelijke omgang met informatie van de opdrachtgever
7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door lif communicatietrainingen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft lif communicatietrainingen houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

7.1 lif communicatietrainingen zal vertrouwelijk omgaan met door de opdrachtgever en deelnemers ter beschikking gestelde informatie.

 

Aansprakelijkheid
8.1 lif communicatietrainingen is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan lif communicatietrainingen toe te rekenen tekortkoming is lif communicatietrainingen alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van lif communicatietrainingen.

 

8.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met lif communicatietrainingen gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

Persoonsregistratie
9. Door het aangaan van een overeenkomst met de lif communicatietrainingen wordt aan lif communicatietrainingen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal lif communicatietrainingen uitsluitend gebruiken voor haar eigenactiviteiten. lif communicatietrainingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.